Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2133 ad6d 500
Reposted fromBilet Bilet viazoou zoou
7701 9a29
Reposted fromgreens greens viazoou zoou
3932 61c1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazoou zoou
3309 c973
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
Wnet i tak zginiemy w zupie.
— Jan Brzechwa
Reposted fromdrejk-e drejk-e vialaparisienne laparisienne
8332 7aa9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
0306 f700
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M vialaparisienne laparisienne
Zdolność do uodpornienia się na samotność ma swoją bardzo konkretną cenę - niebezpieczeństwo, że człowiek uodporni się na wszelkie uczucia.
Reposted frompensieve pensieve vialaparisienne laparisienne
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza.
Reposted frompensieve pensieve vialaparisienne laparisienne
9498 1d46
Reposted frompollywood pollywood vialaparisienne laparisienne
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
7273 fa7c 500
"Ości" 13
2087 fb14
Reposted frommisza misza vialaparisienne laparisienne
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa vialaparisienne laparisienne
7979 d996
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl