Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Czasem nawet podczas snu nie ma się odpoczynku.
— Charles Bukowski
3223 bc48

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę.

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viasensation sensation
Kobiety więdną od słów bez pokrycia.
— Ryszard Nowosielski
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaSoulScream SoulScream
2873 2db8
Reposted fromnezavisan nezavisan viacomiendolirica comiendolirica
6937 8fe3
Reposted fromretaliate retaliate via404notfound 404notfound
7997 7ac3
Reposted frommisza misza viasgrialux3 sgrialux3
  niepohamowane wzruszenie

5330 e8e5 500
mistrzostwo! :D
najpiękniejsze słowa, które można od kogoś usłyszeć: "musiałem ci o tym opowiedzieć". 
Kiedy bardzo chcesz w coś wierzyć, możesz sobie wmówić wszystko.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafreedomlover freedomlover
8244 ef84
"Niewidzialna czerwona nić łączy tych, których przeznaczeniem było się spotkać, niezależnie od czasu, miejsca czy okoliczności. Ta nić może się rozciągać lub splątać, ale nigdy się nie przerwie."
 - przysłowie chińskie
3616 4df8
Reposted fromlittlefool littlefool viayochimu yochimu
9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viayochimu yochimu
4886 ad9b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viavivre1 vivre1
Dostaniesz to, co Ci się należy. Wszystko w swoim czasie, zobaczysz.
— trochę cierpliwości, mała.
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viayochimu yochimu
3304 e584
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viayochimu yochimu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl