Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2017

9932 320c 500
Reposted fromwombinka wombinka vialikek likek
7355 26d3
Reposted fromSaturnine Saturnine viagingerredhead gingerredhead
4030 83a9 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaMartwa13 Martwa13
2887 bf77 500
Reposted from777727772 777727772 viasunnyvalley sunnyvalley
3835 199e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaMartwa13 Martwa13
6734 35f8
Reposted frommayhos mayhos viagingerredhead gingerredhead
7207 f0f3 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viaUbik Ubik
7915 c4c8 500
2963 09a3
Reposted from777727772 777727772 viaaynis aynis
2815 195a 500
hyh
Reposted fromoutofmyhead outofmyhead viasunnyvalley sunnyvalley
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viabrianmay brianmay
5841 e0d2 500
Reposted fromkodokuna kodokuna viabrianmay brianmay
8139 ddb7
3978 e7f4 500
Reposted fromfreakish freakish viabrianmay brianmay
8088 2164 500
Reposted from777727772 777727772 viamaking-love making-love
3792 32fa
Reposted fromAmericanlover Americanlover viabrianmay brianmay
nie spierdol tego.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl