Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2017

6836 fee5 500

vegan-yums:

Pumpkin, spinach and walnut spaghetti / Recipe

September 09 2017

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 
Reposted fromtfu tfu viadualistycznie dualistycznie
- Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viacytaty cytaty

September 03 2017

2293 454c 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viakobiety kobiety
2249 8d1c
2717 f7ba
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadead-zireael dead-zireael

August 17 2017

To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
W muzeum pełnym sztuki i tak patrzyłbym na Ciebie.
6014 2972 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaabeille abeille
5172 48bf 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaabeille abeille
6618 1ed5
Reposted fromzrazik zrazik vianrvc nrvc
7542 495d
Reposted frominspiro inspiro viarudaizia rudaizia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl