Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

4009 6ed0 500
Isabel Steva Hernandez
Reposted fromPoranny Poranny
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viaiammistake iammistake

pragnę cię, od tego chciałabym zacząć
— ty mnie nie chcesz, na tym chciałabym zakończyć.
Reposted fromnieuciekaj nieuciekaj viaiammistake iammistake
4077 d6ac 500
Isabel Munoz
Reposted fromPoranny Poranny
0557 5a40
Reposted froma-s a-s viaiammistake iammistake
9956 704c 500
Reposted fromRowena Rowena viacotarsky cotarsky
9956 704c 500
Reposted fromRowena Rowena viacotarsky cotarsky
Jak wiele może stracić człowiek, zanim się załamie?
— Louise Jensen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiammistake iammistake
Poczułam, że strasznie mnie do niego ciągnie. I strasznie mi nie wolno.
— Z cyklu:Umiejętnie bezczelni faceci poniewierają nam umysły
Reposted fromraspberryjam raspberryjam viaiammistake iammistake
6619 95fe 500
26.

KAŻDY POWINIEN MIEĆ KOGOŚ,

Z KIM MÓGŁBY SZCZERZE POMÓWIĆ,

BO CHOĆBY CZŁOWIEK BYŁ NIE WIADOMO JAK DZIELNY,

CZASAMI CZUJE SIĘ BARDZO SAMOTNY.

— E. HEMINGWAY
Reposted fromavooid avooid viawiecznosci wiecznosci
3640 caf4 500
Tylko kobiety potrafią mówić głosem, w którym ból rozsadza każde słowo.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viaiammistake iammistake
1533 eb8f 500
Reposted fromlouve louve viaMaddoxx Maddoxx
Reposted frommrrru mrrru viaMaddoxx Maddoxx

November 09 2018

Kobiety rozbraja się słowami.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl