Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous

May 15 2017

6011 ce67
Reposted fromohgodwhy ohgodwhy viamadadream madadream
7612 5979
Reposted fromursa-major ursa-major viamadadream madadream
Jestem taka zmęczona. Tak cholernie zmęczona. Czasem myślę, że przez to zmęczenie chciałabym już umrzeć. 
— Alex Marwood - "Zabójca z sąsiedztwa"
0175 7c90 500
Reposted fromyannim yannim viarozentuzjazmowana rozentuzjazmowana

May 12 2017

8065 37f0 500

voquecity:

The less you care, the happier you’ll be

Reposted fromtosiaa tosiaa vianewbeginning newbeginning
Zamienił ją w piękny, ale zupełnie rozstrojony instrument, na którym nikt już nigdy dobrze nie zagra.
— Żulczyk...
Reposted fromidontlikeu idontlikeu vianewbeginning newbeginning
9790 19a6 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaPokobiecemu Pokobiecemu
Ludzie odchodzą, ale to jak odeszli zostaje na zawsze.
— Rupi Kaur
4116 7b70

May 10 2017

Czy kiedykolwiek pragnąłeś czegoś tak, że nie chciałeś tego popsuć nadzieją? 
— Jodi Picoult
Reposted frommefir mefir viaevuszka evuszka
Zdarza się niekiedy ,że zobaczywszy zupełnie nieznanych ludzi, zaczynają nas oni nagle i nieodparcie zajmować już od momentu w którym ich ujrzeliśmy, zanim jeszcze padnie jakiekolwiek słowo.
— zbrodnia i kara
Reposted fromSkydelan Skydelan viachinchetaaa chinchetaaa
4475 eb25 500
Reposted fromdeszcz deszcz
6857 980b 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viababyface babyface

April 27 2017

1070 0bc1 500
Reposted fromrol rol viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl