Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2017

- Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viacytaty cytaty

September 03 2017

2293 454c 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viakobiety kobiety
2249 8d1c
2717 f7ba
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadead-zireael dead-zireael

August 17 2017

To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
W muzeum pełnym sztuki i tak patrzyłbym na Ciebie.
4284 6bab
Reposted fromeazyi eazyi viadancingwithaghost dancingwithaghost
6014 2972 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaabeille abeille
5172 48bf 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaabeille abeille
6618 1ed5
Reposted fromzrazik zrazik vianrvc nrvc
7542 495d
Reposted frominspiro inspiro viarudaizia rudaizia
1709 ea10
Reposted fromkarahippie karahippie viapozakontrola pozakontrola
3586 4fa1 500
Reposted frompotatos potatos viakobiety kobiety
2986 6d5b 500
rys. Sławomir Mrożek
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viayanek yanek
Brał sobie do serca słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy.
— “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl